Fabrication of low-fire-hazard flexible poly (vinyl chloride) via reutilization of heavy metal biosorbents

Pan, Ye-Tang; Wang, De-Yi