Interfacial growth of MOF-derived layered double hydroxide nanosheets on graphene slab towards fabrication of multifunctional epoxy nanocomposites

Pan, Ye-Tang; Wan, Jintao; Zhao, Xuanliang; Li, Cheng; Wang, De-Yi