The Incorporation of omega Particles during Growing or Coarsening Process in Metastable beta Titanium Alloy

Tang, Bin; Kou, Hongchao; Cui, Y. -W.; Chang, Hui; Li, Jinshan; Zhou, Lian