EUROSUPERALLOYS 2014 - 2ND EUROPEAN SYMPOSIUM ON SUPERALLOYS AND THEIR APPLICATIONS